Regulamin hotelowy • Hotel Wileński Olsztyn

Regulamin hotelowy

Szanowni Goście

Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za wybór naszego Hotelu. Jest nam niezmiernie miło gościć Państwa w naszych progach. Mamy nadzieję, że pobyt i wypoczynek w Krakowie będzie dla Państwa niezapomnianym przeżyciem. Pragniemy, aby Państwa wizyta upłynęła w miłej atmosferze i zawsze kojarzyła się z komfortem i bezpieczeństwem. Dla zapewnienia Państwu wszelkich wygód, prosimy o zapoznanie się z treścią Informatora hotelowego, który zawiera istotne informacje dotyczące warunków pobytu.

Życzymy Państwu miłego pobytu!

Hotel Wileński ****

Regulamin hotelowy

Dyrekcja Hotelu zwraca się z prośbą o przestrzeganie niniejszego regulaminu, co pozwoli na zapewnienie Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu w naszym Hotelu.

§1

 1. Pokój wynajmowany jest na doby hotelowe. Doba hotelowa trwa od 14:00 do 12:00 dnia następnego.
 2. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 3. Za Gościa hotelowego uważa się każdą osobę zatrzymującą się w Hotelu, która zawarła umowę hotelową lub wniosła rzeczy, co pozwala domniemywać, że zamierza zawrzeć umowę z Hotelem.

§2

 1. Życzenie przedłużenia pobytu należy zgłosić w Recepcji Hotelu do godz. 10:00 w dniu, w którym upływa termin wynajmu pokoju.
 2. W miarę możliwości, pobyt zostanie przedłużony.

§3

 1. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 2. Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju wyłącznie od godz. 7:00 do godz. 22:00.
 3. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, pracowników Hotelu lub innych osób przebywających w Hotelu, albo też w inny sposób zakłócił pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu. Hotel może odmówić także świadczenia usług Gościom będącym pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających.

§4

 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o niezwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co pozwoli na natychmiastową reakcję.
  Hotel zapewnia:

  1. warunki pełnego wypoczynku Gościa
  2. bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy danych osobowych
  3. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług
  4. sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi na to zgodę
  5. sprawną pod względem technicznym obsługę (w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, dołożymy starań, aby w miarę możliwości zamienić pokój lub w inny sposób wyeliminować niedogodności)

§5

 1. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 2. Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, przedmiotów mających wartość naukową albo artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w Recepcji. W przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotów, o których mowa powyżej, odszkodowanie nie przekracza sumy ustalonej zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele lub inne podobne zakłady (Dz. U. z 1998r. nr 117, poz. 758 z późniejszymi zmianami). Hotel odmawia przyjęcia rzeczy, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo w stosunku do wielkości lub standardu obiektu mają zbyt dużą wartość bądź zajmują dużo miejsca.
 3. Hotel może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.

§6

 1. W obiekcie obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 7:00.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hotelu nie może zakłócać pobytu innych osób. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 3. W przypadku powtarzającego się uciążliwego zachowania, Hotel może zawiadomić o nim policję.

§7

 1. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych urządzeń mogących stwarzać zagrożenie, które nie stanowią wyposażenia pokoju.

§8

Przedmioty osobistego użytku pozostawione po wyjeździe w pokoju hotelowym będą odesłane na życzenie Gościa na jego koszt i wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące. Obiekt nie przechowuje artykułów spożywczych.

§9

Niniejszy regulamin został sformułowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku, Kodeks Cywilny.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Przed rozpoczęciem wypoczynku prosimy zapoznać się z niżej podanymi zasadami postępowania w przypadku pożaru, alarmu pożarowego lub ogłoszenia ewakuacji. Prosimy, by nie odkładali Państwo przeczytania tych informacji na później, gdyż nigdy nie wiadomo kiedy okażą się one przydatne.

 1. Po wejściu do pokoju należy zapoznać się z planem ewakuacyjnym umieszczonym na drzwiach wejściowych. Dzięki niemu dowiecie się Państwo, gdzie znajduje się najbliższe wyjście ewakuacyjne, jak rozmieszczone są klatki ewakuacyjne na piętrze, a także gdzie znajdują się hydranty przeciwpożarowe, gaśnice oraz ręczne ostrzegacze pożarowe.
 2. Kiedy usłyszycie Państwo alarm pożarowy lub komunikat ewakuacyjny, proszę natychmiast opuścić pokój, upewniając się, że drzwi do niego zostały zamknięte.
 3. Po opuszczeniu pokoju należy udać się do najbliższych, oznakowanych drzwi oraz klatek ewakuacyjnych, a następnie zachowując spokój opuścić budynek Hotelu.
 4. W przypadku gwałtownego zadymienia drogi ewakuacyjnej, proszę poruszać się w pozycji pochylonej, starając się trzymać głowę jak najniżej, osłaniając jednocześnie wilgotną chustką usta. Podczas ewakuacji przemieszczajcie się Państwo wzdłuż ścian, aby nie stracić orientacji co do kierunku ucieczki.
 5. Ewakuując się z budynku nie należy kierować się do wind, gdyż te w przypadku ogłoszenia alarmu pożarowego lub ewakuacji zjeżdżają automatycznie na parter i pozostają tam do odwołania alarmu.
 6. W czasie ewakuacji proszę nie wracać do pokoju hotelowego po rzeczy osobiste, gdyż toksyczne dymy i gazy mogą zagrozić Państwa życiu i zdrowiu.
 7. Należy zachować spokój i postępować zgodnie z komunikatem ewakuacyjnym oraz z poleceniami pracowników Hotelu. Uwaga: Alarm pożarowy, sygnalizowany jest sygnałem dźwiękowym. Alarm ten wywoływany jest automatycznie z chwilą wykrycia pożaru przez system sygnalizacji pożarowej. Z chwilą zauważenia pożaru, dymu wydobywającego się z pomieszczenia lub wyczuwalnego zapachu spalenizny, natychmiast (dostępnymi środkami) należy powiadomić Recepcję Hotelu, a w razie konieczności inne osoby przebywające w pokojach na Państwa piętrze. Jeżeli jedynym dostępnym środkiem alarmowania o pożarze na piętrze hotelowym jest przycisk ręcznego ostrzegacza pożarowego, nie wahajcie się Państwo go użyć. Jeżeli z uwagi na swoją niesprawność lub stan zdrowia macie Państwo wątpliwości jak zachować się po ogłoszeniu alarmu pożarowego lub komunikatu ewakuacyjnego, proszę skontaktować się z Recepcją.
 8. Zabrania się:
  1. Palenia tytoniu w miejscach, w których obowiązuje zakaz palenia. Cały hotel.
  2. Rzucania zapałek i niedopałków papierosów za okna, na podłogę, do kosza na śmieci.
  3. Przechowywania w pokojach mieszkalnych materiałów i płynów wybuchowych.
  4. Używania w pokojach mieszkalnych własnych sprzętów mogących stwarzać zagrożenie pożarowe: żelazka do prasowania, grzałki elektrycznej, urządzeń do gotowania i ogrzewania. 5. Pozostawiania na oknach przedmiotów ze szkła.
  5. Zastawiania drzwi wejściowych i przejść walizkami lub innymi przedmiotami.
  6. Przykrywania konwektorów znajdujących się w pokojach w celu suszenia garderoby.
  7. Samowolnego przenoszenia sprzętu przeciwpożarowego. Przed każdorazowym opuszczeniem pokoju czy też innego pomieszczenia usilnie prosimy o:
   • Sprawdzenie czy nie tlą się niedopałki papierosów.
   • Wyłączenie radia, telewizora i zgaszenie światła.
   • Sprawdzenie czy nie zachodzi możliwość powstania pożaru z jakichkolwiek innych przyczyn.
  8. W przypadku pożaru należy:
   • Możliwie jak najszybciej zaalarmować personel Hotelu.
   • Nie otwierać zbędnych drzwi i okien.
   • Zachować spokój, nie wywołując paniki.
   • Do czasu przybycia Straży Pożarnej bezwzględnie podporządkować się osobie wyznaczonej z grona personelu hotelowego do pełnienia funkcji kierowniczej w akcji przeciwpożarowej, zaś z chwilą przybycia Straży prosimy podporządkować się dowódcy przybyłej jednostki. Za przestrzeganie powyższych przepisów czyni się odpowiedzialnymi wszystkie osoby przebywające w Hotelu. Winni niestosowania się do niniejszego regulaminu zostaną pociągnięci do odpowiedzialności sądowej na mocy ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991r. (Dz. U. Nr 81, poz. 351).
  9. Uwaga:
   • Ewakuujemy się tylko klatką schodową.
   • Winda nie jest przystosowana do ewakuacji.
   • Wyjście awaryjne, wyraźnie oznakowane, znajduje się obok windy.
   • Jeżeli wymagacie Państwo szczególnej opieki, prosimy o zgłoszenie tego faktu w Recepcji Hotelu.